SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ MINH HỌA

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Đề thi có4 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Bài thi: khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời hạn phát đề

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; ba = 137.

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề minh họa môn hóa 2017 lần 1

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Để thu được kim loại Cu từ hỗn hợp CuSO4 theo cách thức thuỷ luyện, rất có thể dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Ca. B. Na. C. Ag. D. Fe.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Thí nghiệm nào tiếp sau đây không xảy ra làm phản ứng?

A. Cho sắt kẽm kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Cho sắt kẽm kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Cho kim loại Zn vào hỗn hợp CuSO4.

MH2017: Trong thực tế, không sử dụng giải pháp nào sau đây để bảo vệ kim nhiều loại sắt ngoài bị ăn uống mòn?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Gắn đồng với kim loại sắt.

B. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Phủ một tấm sơn lên mặt phẳng sắt.

D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Để có tác dụng sạch lớp cặn trong những dụng nạm đun và đựng nước nóng, tín đồ ta dùng

A. nước vôi trong. B. giấm ăn.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. dung dịch muối bột ăn. D. ancol etylic.

Xem thêm: Chuyển Ảnh Thành Tranh Vẽ Chibi, Phần Mềm Chuyển Từ Ảnh Thật Sang Tranh Vẽ Chibi

MH2017: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Điện phân nóng chảy MgCl2. B. Điện phân dung dịch MgSO4.

C. Cho sắt kẽm kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2. D. Cho kim loại Fe vào hỗn hợp MgCl2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là

A. 58,70%. B. 20,24%. C. 39,13%. D. 76,91%.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Phương trình chất hóa học nào dưới đây sai?

A. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) Cr2(SO4)3 + 3H2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. 2Cr + 3Cl2­ 2CrCl3.

C. Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc) 2NaCrmercare.com.vn + H2O.

MH2017: Nếu mang lại dung dịch FeCl3 vào hỗn hợp NaOH thì xuất hiện thêm kết tủa màu

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. vàng nhạt. B. trắng xanh. C. xanh lam. D. nâu đỏ.

MH2017: Cho a mol sắt tính năng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Mang đến X vào nước, thu được hỗn hợp Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với hóa học nào sau đây?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. AgNO3. B. NaOH. C. Cl2. D. Cu.

MH2017: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được cùng với dung dịch

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

H2SO4 loãng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Để phân biệt những dung dịch riêng biệt biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, hoàn toàn có thể dùng dung dịch

A. HCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. HNO3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MH2017: Nung tất cả hổn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Để hòa tan trọn vẹn Y buộc phải vừa đầy đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Quý hiếm của V là

A. 375. B. 600. C. 300. D. 400.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

mercare.com.vn Education gửi các thầy cô và các em link tải về đề thi

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

3_De MH_Hoa_K17

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1